Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ สำหรับคนต่างด้าว (บางประเทศ) สาสามรถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ หรือติดต่อกับทางสถานฑูตเกาหลีใต้ เพื่อสอบเกี่ยวกับข้อมูลว่าประเทศไหนบ้างที่ต้องยื่นขอ VISA ก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้

 

เอกสารยื่นขอ VISA เข้าประเทศเกาหลีใต้ กรณีถือ passport ต่างด้าว (สำหรับ passport บางประเทศที่ต้องยื่น VISA ก่อนเข้าประเทศเกาหลีใต้)

 1. Passport ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (Passport ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า)
 2. Work Permit และ สำเนา 1 ชุด (สำหรับกรณีที่ ผู้ขอ Visa ทำงานในไทย) /  ใบรับรองนักเรียน หรือนักศึกษา และ Transcript เป็นภาษาอังกฤษ และสำเนา 1 ชุด (สำหรับ นักเรียน และนักศึกษา)
 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ออกจากบริษัทฯ ประทับตรา พร้อมลายเซ็น ผู้มีอำนาจลงนาม  ต้องระบุตำแหน่ง และเงินเดือนปัจจุบัน และวันเริ่มงาน หรืออายุการทำงาน (สำหรับพนักงานบริษัทฯ)
 5. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)
 6. จดหมายเชิญ (สำหรับกรณีที่มีเพื่อน หรือญาติ พำนักอยู่ในประเทศเกาหลีใต้) พร้อมสำเนา Passport หรือบัตรประชาชน ของผู้เชิญ
 7. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก (ต้องออกโดยธนาคารเท่านั้น) Bank Statement และ Bank Guarantee
 8. หลักฐานการจองโรงแรม (ถ้ามี)
 9. ตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 10. ตราประทับรีเอ็นทรี เพอร์มิท ที่รับจาก ตม. ประเทศไทย และสำเนา 1 ชุด
 11. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอ VISA
 12. รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว 1 รูป (พื้นหลังสีขาว)
 13. สำเนาทะเบียนบ้าน
 14. สำเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)
 15. หนังสือรับรองการทำงานของญาติ (กรณีผู้ขอ Visa ไม่ได้ทำงาน)
 16. กรอกแบบฟอร์มขอ วีซ่าประเทศเกาหลีใต้ download ได้ที่นี้

 เอกสารที่ทางบริษัททัวร์ ต้องเตรียมให้เพิ่มเติม

 1. หนังสือรับรองการเป็นลูกทัวร์ (ระบุว่าบุคคลท่านนี้ จะร่วมเดินทางกับทางทัวร์จริง)
 2. รายละเอียด โปรแกรมทัวร์เกาหลี
 3. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัททัวร์ในประเทศไทย
 4. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัททัวร์ในประเทศเกาหลีใต้

*** การยื่นขอ VISA ผู้ขอต้องเดินทางไปยื่นขอด้วยตนเองเท่านั้น***
ที่อยู่สถานทูตเกาหลี :  เลขที่  23 ถนนเทียนร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (อยู่ติดกับ สยามนิรมิตร)
โทรศัพท์ 0-2247-7537-41 แฟกซ์ 0-2247-7535

Application time 8.30-10.30 am from Monday to Friday
Receiving time 13.30 – 16.00pm
ใช้เวลาทำประมาณ 3-5 วันทำการ
สถานฑูตอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมได้ภายหลังจากคุณยื่นเอกสารขอ visa แล้ว